Τήν Κυριακή 9η Σεπτεμβρίου τ.ἒ., τή λεγομένη ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ καί κατά τήν ὁποία ἀναγινώσκεται ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο ἡ σχετική μέ τή Σταύρωση τοῦ Κυρίου DSC 0111Περικοπή (Ἰω. γ΄ 13-17), τά λόγια δηλαδή τοῦ Κυρίου περί τῆς ἑκούσιας ἀνυψώσεώς Του στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ χάριν τῆς σωτηρίας καί τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς διακόνους του π. Γεώργιο Κυριάκου καί π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σταγείρων, γενέτειρας τοῦ μεγάλου φιλοσόφου Ἀριστοτέλη. 

   Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τῆς Κωμοπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Θεοφάνης Παπαδάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γέωργιος Ἱππέκης καί οἱ ἐνορίτες τῆς φημισμένης αὐτῆς γωνιᾶς τῆς Χαλκιδικῆς.
Στό κήρυγμά του ὁ Δεσπότης ἀνέλυσε ἁπλά τό ἐνδότερο νόημα τοῦ ἑκουσίου θανάτου τοῦ Κυρίου μας, ὃπως τό ζῆ ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως κατά τίς ἡμέρες τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πού ἀναμένομε γιά φέτος. Γιά τοῦτο στάθηκε στά λόγια τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου: «Οὓτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὣστε τόν υἱόν αὑτοῦ τόν μονογενῆ ἒδωκεν, ἳνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἒχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄ 16), δηλαδή, τόσο ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὣστε τόν Υἱό Του τόν μονογενῆ πρόσφερε νά σταυρωθῆ, γιά νά μή χάνεται ὁ καθένας πού θά πιστεύη σ’Αὐτόν, ἀλλά νά ἀπολαμβάνη τήν αἰώνια ζωή.
Τό ἱερό αὐτό λόγιο τοῦ Κυρίου, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, συνοψίζει σέ λίγες λέξεις ὁλάκερη τή θεολογία τῆς λυτρώσεως καί ἀπαντᾶ μοναδικά στό “γιατί” τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ὃτι θεληματικά καί ἀπό ἀγάπη τή Μ. Παρασκευή ὁ Θεός Πατήρ προσφέρει τόν Υἱό Του - τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος - νά σταυρωθῆ, νά πεθάνη στόν Σταυρό ὡς ἂνθρωπος, ὡς ὁ τελευταῖος κακοῦργος γιά νά ζήση ὁ ἂνθρωπος καί ὁ κόσμος. Ἐνεργεῖ ὁ Θεός ὡς τιμωρός καί κακοῦργος ἒναντι τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἑρμήνευσε ὁ Δεσπότης, γιά νά δανειστῆ ἀπό τήν πληγωμένη πλευρά τοῦ Λόγου ὁ ἂνθρωπος ζωή καί ἀνάσταση καί ἀθανασία.
   Στό σημεῖο αὐτό ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπεστρατευσε τόν Παύλειο λόγο ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους του Ἐπιστολή, πού μᾶς γράφει: « Ὁ Θεός ὁ πλούσιος ἀπό ἂπειρο ἒλεος καί ἀπό τήν πολλή Του ἀγάπη μέ τή ὁποία μᾶς ἀγάπησε, ἂν καί εἲμαστε νεκροί, θαμμένοι μέσα στά παραπτώματά μας καί τίς ἁμαρτίες μας, μᾶς ἒδωσε ζωή στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς σήκωσε ἀπό τόν τάφο τῆς νεκρώσεώς μας καί μᾶς ἀνέβασε καί μᾶς ἐνθρόνισε δίπλα Του στά ἐπουράνια» (Ἐφεσ. β΄3-7). Καί συνεπλήρωσε ὁ Σεβασμιώτατος τίς θεόπνευστες αὐτές ἀλήθειες καί πάλι μέ λόγια τοῦ Παύλου ἀπό τήν πρός Ρωμαίους του Ἐπιστολή: «Ἀπέδειξε τήν ἀγάπη Του ὁ Θεός γιά μᾶς χειροπιαστά, γιατί ἂν καί εἲμαστε βουτηγμένοι στήν ἁμαρτία, τότε γιά χάρη μας ὁ Χριστός ἀπέθανε» ( Ρωμ. ε΄8 )!
    Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος : «Κανένα σφάλμα ἀνθρώπινο καί κανένα ἒγκλημα, ὃσο μεγάλο κι ἂν εἶναι, δέ ξεπερνᾶ τήν ἒκρηξη τῆς θεϊκῆς ἀγάπης στόν Σταυρό. Σταυρός τοῦ Χριστοῦ σημαίνει ὃτι ὁ Θεός εἶναι καί τώρα κοντά μας, ἲσως περισσότερο ἀπό κάθε ἂλλη φορά. Καί τοῦτο, γιατί καθώς λέει ὁ Κίρκεγκαρντ, ὁ Θεός βρίσκεται πιό κοντά στόν ἁμαρτωλό παρά στόν Ἃγιο. Γιατί ὃσο μιά ψυχή ἀπόμακρύνεται ἀπό καντά Του, τόσο πιό κοντά της βρίσκεται Ἐκεῖνος!»

 


Created with Flickrset for Joomla.