SAM 29491  Τή μεγάλη ἡμέρα γιά τήν ὀρθόδοξη λειτουργική παράδοση, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στόν Νομικό Ναό, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο ἐνοριακό Ναό τοῦ Στανοῦ, ὃπου μεγαλόπρεπα τιμται τό οὐσιαστικό αὐτό γεγονός γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί ντως σημαντικό τῆς κατά Χριστόν Οκονομίας. Τόν πλαισίωσαν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Νήφων Καζάνας καί οἱ Διάκονοι π. Γεώργιος Κυριάκου καί π. Κωνσταντίνος Ἰσαακίδης. Νά σημειωθῆ τι ὁ Στανός φημίζεται γιά τίς πολύτεκνες καί φιλόχριστες οἰκογένειές του, ὂχι μόνο ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Χαλκιδικῆς, ἀλλά καί ἀνά τό Πανελλήνιον, κάτι πού τιμᾶ ἰδιαιτέρως ὁ Μητροπολίτης μας καί ἡ Μητρόπολή μας καυχιέται γι’ αὐτό.

   Ὂντως ὁ Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων Στανοῦ, μεγάλου ἀρχαιολογικοῦ καί  ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐπληρώθη ἀπό ἂτομα πάσης ἡλικίας, μά κυρίως ἀπό νέους ἀνθρώπους, ἀπό χαρωπά παιδάκια καί ἀγγελόμορφα νήπια βασταγμένα στόν κόρφο τῶν μανάδων τους. Νόμιζες τι ἀνάμεσα σ’ αὐτά συναριθμεῖτο καί ἡ μικρή Μαρία ἡ Θεοτόκος! Τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου μέ τίς σημαῖες καί τούς δασκάλους τους περικόσμησαν τήν Ἱερά Σύναξη πού ὑπερεπλήρωσε τό ἑορτάζον Ἱερό Παλλάδιο. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀργύρης Τσακνῆς καί ὁ τ. Ἀντιδήμαρχος καί νῦν Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χααράλαμπος Λαζαρίδης.

   Μέ ἒκδηλη ἱκανοποίηση ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἑορταστική προσλαλιά πρός τόν φιλόχριστο Λαό πού θεωρεῖ τόν ἑαυτό του Παναγιοσκέπαστο, κάτω δηλαδή ερισκόμενο καί περιβαλλόμενο ἀπό τίς κραταιές πτέρυγες τῆς Παντάνασσας. Ὁ ὁμιλητής, ἐπιδεικνύοντας τήν πάνσεπτο καί θαυματουργό περίπυστο εἰκόνα τοῦ Ναοῦ τήν ἱστορημένη ἐπ’ ὀνόματι τῶν Εἰσοδίων, προσπάθησε πλά μέν, ἀλλά μή παραβλέποντας δέ τό θεολογικό ὑπόβαθρο τῆς ἑορτῆς, νά εἰσαγάγη τό μήνυμα τῆς Ἡμέρας στίς καρδιές τῶν ἀκροατῶν του. Καί τό μήνυμα ἦταν ὃτι μέ τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας μας ἐκκίνησε ἡ πραγμάτωση τοῦ Πρωτευαγγελίου, τῆς ἐξαγγελίας δηλαδή τοῦ Θεοῦ γιά τή Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Αἰτία τῆς Σωτηρίας βεβαίως καί κέντρο τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά σκεῦος ἐκλογῆς καί θρόνος ἐπαναπαύσεως τοῦ Ἐμμανουήλ ἡ Θεοτόκος Μαρία.

   Γι’αὐτήν τήν θεόπαιδα Μαρία ὁ μιλήτής κήρυξε ὃτι ὁλόκληρη ἡ Παλαία Οἰκονομία, μέ τό πολύφθογγο στόμα τῶν Προφητῶν, μᾶς μίλησε ξεκάθαρα, ὃπως ὡραιότατα καί ποιητικότατα καταγράφεται στήν πλουσιότατη Ἀκολουθία τῆς Ἑορτῆς καί δή στήν ἐνάτη ᾠδή τοῦ Κανόνος τοῦ Ὂρθρου. Στό Ἐξαποστειλάριο μάλιστα σαφέστατα ἀναφέρεται: « Ἣν πάλαι προκατήγγειλε τῶν προφητῶν ὁ σύλλογος στάμνον καί ράβδον καί πλάκα καί ἀλατόμητον ὂρος, Μαρίαν τήν θεόπαιδα, πιστῶς ἀνευφημήσωμεν...», δηλαδή: « Ἂς δοξολογήσουμε μέ ὃλη μας τήν πίστη τήν θεόπαιδα Μαρία, ατήν πού προεμήνυσε ὁ ὃμιλος τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τήν παραλλήλισε μέ τή στάμνο πού οἱ Ἰσραηλίτες στήν Ἒρημο ἐφλαξαν τό ἐξ οὐρανοῦ μάννα, μέ τή ράβδο τή βλαστήσασα τοῦ Ἀαρών, μέ τίς πλάκες πού πάνω τους χαράχτηκε ὁ Νόμος τοῦ Μωυσέως καί μέ ὂρος πού δέν ἒχει ποτέ ὑλοτομηθῆ, δηλαδή ἁγνό καί παρθένο ὂρος...».

   Στάθηκε μάλιστα καί στούς ὃρους «ξένη κιβωτός καί καταπέτασμα καί θυγατέρα καί πύλη Βασιλέως καί ζῶσα πηγή ἐσφραγισμένη» πού παρατηροῦνται στά μελωδίσματα τοῦ Ὂρθρου γιά νά ἀποδώσουν τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας. Δηλαδή τήν ψάλλουν «ὡς παράξενη κιβωτό καί καταπέτασμα πού χώρισε τήν Παλαιά ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, ὡς θυγατέρα καί θύρα τοῦ Βασιλέως τῶν πάντων Θεοῦ, ἀλλά καί θυγατέρα καί θύρα τοῦ Βασιλέως Δαβίδ καί ἀναβλύζουσα κατασφράγιστη πηγή, παρθενίας πηγή...». Ἐδῶ ὁ Δεσπότης ζήτησε ἀπό τά πνευματικά του παιδιά νά ἀνυψωθοῦν στή θέση τῆς Παλαιᾶς Οἰκονομίας καί τῆς Νέας, στήν καρδιά τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, στίς ψυχές πού γέμιζαν τόσο τόν Νομικό Ναό, ὃσο καί τόν Ναό τῆς Ἀρχαίας μας Ἐκκλησίας καί ἀπό τή θέα αὐτή τήν τίμια νά γνωρίσουν τό ὑπόβαθρο τό θεολογικό τῆς λέξεως Θεοτόκος. Ἡ Παναγία εἶναι αὐτή τήν ὁποία ξεκάθαρα ἐξήγγειλε καί ἀνέμενε ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὡς Κιβωτό, ὡς στάμνο, ὡς πλάκα, ὡς θυγατέρα τοῦ Βασιλέως Σαβαώθ καί ὡς ράβδο καί τήν ὁποία ἒζησε καί ὑπεδέχθη ὡς θρόνο καί σκηνή τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ πού ὡς Ρόδο Ἀμάραντο ἂνθισε ἀπό τή μήτρα της.

   Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Νά γιατί σήμερα γιορτάζουμε τό προοίμιο τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ! Νά γιατί προκηρύσσεται, προαναγγέλλεται δηλαδή ἡ Σωτηρία τῶν ἀνθρώπων! Νά γιατί ἡ εἰκόνα της τῶν Εἰσοδίων στό Ναό τήν προμηνύει καί τήν χαρακτηρίζει σάν ἱερό θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί καθαρώτατο Ναό τοῦ Σωτρος! Γιατί μέ τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου καί μάλιστα μέ τήν εἲσοδό της στόν Ναό ἀρχίζει νά ἐκτυλίσσεται καί νά φανερώνεται τό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Νά παίρνη σάρκα καί ὀστᾶ μπροστά ἀπό τά μάτια τοῦ ἀνθρώπου καί μέσα στήν στορία ἡ κατά Χριστόν Οἰκονομία!»

   Πρό τῆς πολύσεως κολούθησε περιφορά τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῶν Εἰσοδίων νά τήν κωμόπολη τοῦ Στανοῦ ἐπ’ εὐλογίᾳ τοῦ φιλοθέου Λαοῦ του.


Created with Flickrset for Joomla.