Xpert Slider

ΤΟ ΜΟΔΙ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΜΑΡΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ...

   Τήν Παρασκευή 29η Μαρτίου τ.ἒ. πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶSAM 4284 τόν Ὃσιο Μάρκο Ἐπίσκοπο Ἀρεθουσίων, ἡ Κοινότητα τοῦ Μοδίου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πανηγυρίζει τόν δικό της Ἐπίσκοπο πού μέ τούς ἀγῶνες του καί τά μαρτύρια πού ὑπέστη, προβάλλει ὡς ἀληθής στύλος τῆς πίστεως γιά κάθε ἐποχή. Τοῦτο τό ἀγωνιστικό φρόνημα πανηγύρισε καί φέτος ἡ Ἑνορία Ἁγίας Τριάδος Μοδίου, μέ παρόντα τόν Ἐπίσκοπό μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟ πλαισιούμενο ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς περιοχῆς Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλη, τόν διάκονό του π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη καί τόν Ἐφημέριο τῆς Ἑνορίας Αἰδ. Οἰκ. π. Παναγιώτη Χαλιάζη.

   Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ἀφοῦ ἐψάλησαν οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ὂρθρου καί τῶν Ὡρῶν καί τελουμένης τῆς Θ’ Ὣρας, ὁ Ἐπίσκοπός μας ἒλαβε μέ τούς Κληρικούς του “Καιρόν” καί μαζί ὃλοι ἐτέλεσαν σεμνομεγαλόπρεπα τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, πρός Δόξαν Θεοῦ καί τιμήν τοῦ Ἁγίου. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ εὐλαβέστατος Δήμαρχος Βόλβης κ. Διαμαντῆς Λιάμας καό ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀθανάσιος Κωστούδης. Τό ψαλτήριο τῆς Ἑνορίας ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους οἱ Ἱεροψάλτες κ.κ. Θωμᾶς Μαντζίδης καί Θεόδωρος Κοτσαμποϊκίδης.

   Κάτω ἀπό τό ἱλαρό φῶς τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε γιά τόν Ἃγιο Μάρκο Ἀρεθουσίων πού ἢκμασε κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου (337-361 μ.Χ.) καί τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361-363 μ.Χ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων καί το 341 μ.Χ. συμμετεῖχε στήν Σύνοδο τῆς Ἀντιοχείας, στά πρακτικά τῆς ὁποίας διασώζεται «Ἒκθεσις Πίστεως Μάρκου Ἀρεθουσίων». Ἐπίσης τό 343 μ.Χ. ἒλαβε μέρος στή Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως καί τό ἒτος 351 μ.Χ. στή Σύνοδο τοῦ Σιρμίου, ἡ ὁποία κατεδίκασε τόν Ἐπίσκοπο Σιρμίου Φωτεινό, ὡς ὀπαδό τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου Ἀγκύρας Μαρκέλλου. Ἐπίσης τόν συναντᾶμε στή Σύνοδο τῆς Σελευκείας τῆς Ἰσαυρίας, τό 358 μ.Χ.

   Ὁ Ἃγιος Μάρκος ἀναδείχθηκε φοβερός διώκτης τῆς εἰδωλολατρίας καί δήγησε μέ τή βιοτή καί τό κήρυγμά του πολλούς Ἐθνικούς στόν Χριστό. Μέ τήν προτροπή του οἱ Χριστιανοί πού προέρχονταν ἀπό τόν κόσμο τῶν Ἐθνικῶν , γκρέμισαν ἓναν εἰδωλολατρικό Ναό. Ὁ Αὐτοκρἀτορας Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης ἀπαίτησε ἀπό τόν Ἃγιο ἢ νά δώση ἀπόζημίωση γιά τόν κατεστραμμένο Ναό ἢ νά τόν ξαναοικοδομήση. Ὀ γιος σάν πληροφορήθηκε τήν σὐλληψη πολλῶν Χριστιανῶν γιά τό συγκεκριμένο γεγονός, παρουσιάσθηκε μόνος του στίς ἀρχές πού τόν καταδίωκαν, τό 363 μ.Χ.

   Ἀπό τή στιγμή ἐκείνη ἂρχισε τό μαρτύριο καί τά βασανιστήρια γιά τόν Ἃγιο πού ὁ Θεοδώρητος Κύρου τά θεωρεῖ ὡς πραγματική τραγωδία. Ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς πληροφορεῖ ὃτι οἱ διῶκτες του ὡδήγησαν τόν Γέροντα Ἐπίσκοπο καί λίαν ἀγαπητό γιά τήν πολιτεία του, μέσα στήν Πόλη καί μέ θρασύτητα προέβησαν στόν ἐξευτελισμό του. Τόν ἒσυραν διά μέσου πλατειῶν, τόν ὠθοῦσαν πρός τούς ὑπονόμους, τόν ἒσυραν ἀπό τά μαλλιά καί τά γένια, ἐπιβάλοντας κακώσεις σέ ὃλο του τό σῶμα καί ταπεινώνοντάς τον. Τόν ὓψωσαν μετέωρο ἀπό τά πόδια, τρυποῦσαν ὁλόκληρο τό σῶμα του, τόν κρέμασαν ψηλά μέσα σέ δίχτυ καί τόν ἂλειψαν μέ μέλι καί ἁλάτι. Οἱ σφίγγες καί οἱ μέλισσες τόν κεντοῦσαν, ἑνῶ τό καταμεσήμερο ὁ ἣλιος αὒξανε τή φλόγωση τοῦ σώματος. Ὁ Ἃγιος τά ὐπέμεινε ὃλα μέ καρτερία καί δοξολογοῦσε τόν Τριαδικό Θεό.

   Ὁ ὓπαρχος τῆς πόλεως θαύμασε τή γενναιότητα καί τήν ἀνεξικακία τοῦ Ἁγιου Μάρκου καί ἐξέφρασε τήν ἒντονη δυσαρέσκειά του στόν Αὐτοκράτορα Ἰουλιανό γιά τούς διωγμούς τοῦ Ἁγίου, ζητῶντας τήν ἀπελευθέρωσή του. Ὁ Ἃγιος ὂχι μόνο ἐλευθερώθηκε, ἀλλά καί βάπτισε Χριστιανούς τούς διῶκτες του. Ἐκοιμήθη δέ ἐν εἰρήνῃ.  


Created with Flickrset for Joomla.