IMG 0527Τήν Σεβασμία Βασιλική καί Πατριαρχική Μονή Ξηροποτάμου τοῦ γεραροῦ Ἄθωνος ἐπεσκέφθη τήν 22α καί 23η Μαρτίου τ. ἔ., Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, προσκεκλημένος ἀπό τόν ἅγιο Καθηγούμενό της Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωσήφ καί τήν περί αὐτόν τιμία συνοδεία. Ἡ Ἱερά Μονή τήν ἡμέρα αὐτή πανηγυρίζει τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων ἐπί Λικινίου τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος.

IMG 0543Ἀνακαινισμένη ἡ ἀρχοντική ἁγιορείτικη αὐτή Μονή καί κτιριακῶς καί πνευματικῶς, ἄνοιξε τίς ἀγκάλες της γιά νά μοιράση τή χάρη τῶν προστατῶν Ἁγίων της καί τή δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου στούς πολυπληθεῖς προσκυνητές πού προσῆλθαν μέ ζέουσα πίστη στήν πανήγυρη. Ἄλλωστε τά πάντα μαρτυροῦσαν τήν παρουσία τοῦ Κυρίου, ἀπό τό μεγαλύτερο ἀνά τόν κόσμο τμῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Του πού θησαυρίζεται ἐκεῖ, μέχρι τά πάνσεπτα εὐωδιάζοντα Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων καί φίλων Του. Ἔντονη ἡ βυζαντινή χροιά τοῦ καστρομονάστηρου, μέ πρόδηλη τή σφραγίδα τῆς εὐσεβοῦς αὐτοκράτειρας Πουλχερίας καί τοῦ κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παύλου τοῦ Ξηροποταμινοῦ. Τό Τυπικό αὐστηρά ἁγιορείτικο, τό ψάλσιμο ἀγγελικό, οἱ Ἀκολουθίες ὁλοήμερες, οἱ πατέρες ὁμολογιακά ἀσκητικοί. Συνέτεινε πρός τοῦτο καί ἡ συμμετοχή ἐκλεκτῶν ἀντιπροσώπων τῶν λοιπῶν ἁγιορειτικῶν Μονῶν μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἁγίους Ἡγουμένους τῆς Φιλοθέου π. Νικοδήμου καί τῆς Κωνσταμονίτου π. Ἀγάθωνος. Σάν οἱ μοναστικοί χοροί ὑμνωδοῦσαν ὁλονυκτίως καί οἱ παραδοσιακοί πολυέλαιοι ἐσείοντο μετέχοντας τῆς χαρᾶς τῆς πανηγύρεως, ὁ λογικός νοῦς ὁμολογοῦσε ὅτι σέ τίποτε τό θεῖο αὐτό κλῖμα δέν διέφερε ἐκείνου τοῦ Παραδείσου...

IMG 0553Μιά ἄλλη γεύση, πεπληρωμένη ὀρθοδόξου μεγαλείου καί φρονήματος ταπεινώσεως συνάμα, ζητοῦσε νά ἐξαϋλώση τά πάντα. Συνεπίκουροι καί οἱ “ἱστορημένοι” ἅγιοι καί οἱ δεσποτοθεομητορικές εἰκόνες, οἱ ἀσημένιες ἁγιορειτικές κανδῆλες, τά πνεύματα τῶν ἐκεῖ ἀνά τούς αἰῶνες ἀσκησάντων Πατέρων καί οἱ εὐχές τους, ζυμωμένες μέ τό ἀθωνίτικο θυμίαμα καί τά σεπτά τῶν Λειτουργῶν ἄμφια. “Ξένον θέαμα” καί προτύπωμα Βασιλείας Θεοῦ, μακράν τοῦ “κόσμου”, ζυμωμένο μέ ψυχές διψῶσες τό “μυστήριον τοῦ ὅλου Χριστοῦ” καί τόσο κοντά στό ὕψιστο ἐφετό τους ...

IMG 0588Φύγαμε γιά λίγο ἀπό τήν βοή τοῦ κόσμου, δυό εἰκοσιτετράωρα μόλις, μά ἦταν πολύ καί μᾶς σφράγισε ἔντονα. Τό ἴδιο διεκρίναμε καί στά πρόσωπα τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, τοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Ἀρίστου Κασμίρογλου, τῶν Λιμενικῶν καί Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους. Καί στό τέλος στήν λιτή σαρακοστιανή τράπεζα πού παρέθεσε ἡ Μονή, τό “κλάσμα τοῦ ἄρτου” μοσχοβολημένο ἀπ’ τό θυμίαμα τοῦ κατζίου, ἀγγέλων προέδιδε συμμετοχή καί ἁγιορειτικῆς ἀρχοντιᾶς πενταπόσταγμα ....

Τόν Ἅγιο Καθηγούμενο καί τούς Ξηροποταμινούς Πατέρες εὐχαριστοῦντες, τό Τίμιο Ξύλο “ἐν ᾧ Χριστός ἐπάγη” καί τούς Ἁγίους Του παρακαλοῦμε νά ’ναι ἀρωγοί στά ἔργα καί τίς ἡμέρες μας.