γράφει ο Χρήστος Κατσαμπρόκος

IMG 6552Ἐν πληθούσει ἐκκλησίᾳ ἐπιτελέσθη ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων Ἀσωμάτων ἐν τῇ μεγαλονύμῳ κωμοπόλει τοῦ Παλαιοχωρίου Χαλκιδικῆς.

Ἀφ’ ἑσπέρας ἐγένετο, κατά τό τοπικόν ἔθος, ἡ κάθοδος τῆς ἱερᾶς περιπύστου καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, ἐκ τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ταξιάρχου εἰς τόν κεντρικόν ναόν τῶν Ἀρχαγγέλων. Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισεν ὁ μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Κυριάρχου μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. Θεοκλήτου, ὅστις ηὐλόγησεν τήν ἀρτοκλασίαν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Ἀκολούθως ἐγένετο μικρά διακοπή καί παρετέθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πλουσιοπάροχος δεξίωσις, μεθ’ ἥν ἤρχισεν ἡ ἱερά ἀκολουθία τῆς παρακλήσεως καί τῶν χαιρετιστηρίων οἴκων τῶν Ἀρχαγγέλων.

Τήν πρωΐαν, ὄρθρου βαθέος, ἤρχισεν ὁ ὄρθρος τῆς ἑορτῆς καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εἰς ἥν προεξῆρχεν ὁ προσκληθείς ἐκ τοῦ Κυριάρχου Μητροπολίτου, Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κκ. Ἀπόστολος, καθηγούμενος τοῦ ἱεροῦ βασιλικοῦ καί πατριαρχικοῦ σταυροπηγίου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν, λίαν ἐμπνευσμένως καί γλαφυρῶς, ὁ ἱεροκήρυξ καί Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, ὁ καί κατ’ ἀνάθεσιν προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ.