SAM 7173Τήν Παρασκευή 21η Νοεμβρίου τ. ἔ., ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἑόρτασε μέ μεγαλοπρέπεια τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου μέ ἐπίκεντρο τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Στανοῦ. Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν κυριώνυμο ἡμέρα προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, τοῦ καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἐφημερίου Στανοῦ Αἰδεσ. π. Νικολάου Χαλκιᾶ καί τοῦ Διακόνου π. Ἐφραίμ Τσόλη.

SAM 7186Ὁ Ἱερός Ναός ἐπληρώθη ἀπό τόν εὐσεβῆ Λαό τοῦ Στανοῦ, τῆς Κωμοπόλεως πού διακρίνεται σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, ἀλλά καί πανελληνίως γιά τό γεγονός ὅτι κατέχει λαμπρά θέση στήν πρώτη σειρά τῶν Πόλεων καί Κωμοπόλεων τῆς Χώρας μας μέ τίς περισσότερες γεννήσεις! Χαιρόσουν τίς φωνοῦλες τῶν μικρῶν παιδιῶν πού προσήρχοντο στήν Ἐκκλησία εἴτε μέ τούς δασκάλους καί τίς σημαῖες τους, εἴτε μέ τούς γονεῖς τους, εἴτε τά κρατοῦσαν ὡς πολύτιμο θησαυρό οἱ μητέρες στήν ἀγκάλη τους, εἴτε ἐνδεδυμένα μέ παραδοσιακές στολές νά περιστοιχίζουν τό καταστόλιστο εἰκόνισμα τῆς Παναγίας μας πού ὡς παιδούλα ὁ Ἅγιος Ἰωακείμ καί ἡ Ἁγία Ἄννα –οἱ Θεοπάτορες- τήν προσέφεραν ὡς δῶρο στόν Νομικό Ναό! Ὄντως συγκινητικό θέαμα καί ἐμπειρία μέσα στήν σημερινή ἀπάνθρωπη καί ὑλιστική κοινωνία μας, πού καί τήν παραδοσιακή Ἑλληνική πολυπληθῆ ἄλλοτε οἰκογένεια μανιωδῶς κοιτάζει νά ἀλλοιώση, ἄν ὄχι νά διαλύση. Τοῦ Λαοῦ προΐσταντο οἱ Ἄρχοντες τοῦ Τόπου: Ὁ Ἀντιδήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Χρῆστος Τσακνῆς, ὁ τ. Δήμαρχος κ. Χρῆστος Πάχτας καί οἱ Πρόεδροι τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων Στανοῦ καί Ἀρναίας κ. κ. Δημήτριος Γερακούδης καί Γεώργιος Διαμαντούδης.

SAM 7190Μιλώντας γιά τήν προσφορά τῆς Παναγίας μας ὁ Σεβασμιώτατος στήν κατά Χριστόν Οἰκονομία, στό προαιώνιο νοικοκυρεμένο καί φιλάνθρωπο σχέδιο, δηλαδή, τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, παρετήρησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας στό πρόσωπο τῆς Παντάνασσας βλέπει ἐκεῖνο τό πλάσμα –τό μοναδικό- πού ἔφτασε στήν πληρότητα τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχει ἡ κτίση: στήν πληρέστερη δυνατή ἑνότητα μέ τόν Θεό καί γι’ αὐτό ὁμολογεῖ πώς «Εἶναι μεγάλο μυστήριο, ὅτι ἐνῶ ἀπό γυναίκα κάναμε μοίρα μας τόν θάνατο, ἀπό γυναίκα γεννήθηκε γιά μᾶς ἡ Ζωή» (ἱερός Αὐγουστίνος).

SAM 7213Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου κατά τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα, εἶπε ὁ ὁμιλητής, ἦταν ἔργο ὄχι μόνο τοῦ Πατρός, πού “εὐδόκησε”, καί τῆς Δυνάμεώς Του πού “ἐπεσκίασε”, καί τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού “ἐπεδήμησε”, ἀλλά καί τῆς θελήσεως καί τῆς πίστεως τῆς Παρθένου. Γιατί, ὅπως χωρίς ἐκείνους δέν ἦταν δυνατόν νά ὑπάρξη καί νά προσφερθῆ στούς ἀνθρώπους ἡ ἀπόφαση γιά τή σάρκωση τοῦ Λόγου, ἔτσι χωρίς τήν προσφορά τῆς θελήσεως καί τῆς πίστεως τῆς Πανάγνου ἦταν ἀδύνατη ἡ πραγματοποίηση τῆς Θείας βουλῆς!

SAM 7251Ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Θεοῦ, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, μαζί μέ τόν ἅγιο Κλήμεντα τόν Ἀλεξανδρέα προσφωνεῖ τήν Θεοτόκο μ’ ἕνα καταπληκτικό τρόπο: «Μία καί μόνη γυναίκα ἀναδεικνύεται Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί συνάμα Παρθένος∙ γιά τοῦτο μᾶς φαίνεται καλό καί σωστό νά τήν ἀποκαλοῦμε Ἐκκλησία», «Μαρίαν τήν ἀειπάρθενον, τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν»! Καί κατέληξε μέ τά λόγια τοῦ ἁγίου π. Ἰουστίνου τοῦ Πόποβιτς: «Ἡ Θεοτόκος γεννώντας τόν Χριστό, ὡς παγκόσμια Εὔα, τόν γεννᾶ γιά ὅλους, γιά κάθε ψυχή. Γιά τοῦτο καί ἡ Ἐκκλησία εὐφραίνεται μέ τήν εὐλογημένη Παρθένο καί μ’ αὐτόν τόν τρόπο, στόν ρόλο της ὡς μυστικῆς μήτρας, ὡς συνεχιζομένης γεννήσεως, ἡ Ἐκκλησία εἰκονίζεται ὡς διαρκής Θεοτόκος. Αὐτή ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ θωρώντας τή Δέσποινα τοῦ παντός ὡς τή “μήτρα” πού προσέφερε στόν κόσμο ὡς δῶρο καί τροφή τό “Σῶμα τοῦ Θεοῦ”, τή βιώνει καθημερινά ὄχι μόνο ὡς Θεομήτορα, ἀλλά καί ὡς Ἐκκλησιομήτορα, συγχρόνως δέ καί Ἐκκλησιοτόκο»!

SAM 7308Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε «ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνά τήν Κώμη τοῦ Στανοῦ πρός εὐλογίαν τοῦ Λαοῦ πού σύμπας ἀκολούθησε τήν ἱερά πομπή. Εὐχόμεθα ὁ Κύριος, διά πρεσβειῶν τῆς πανάγνου Μητέρας Του, νά στηρίζη τόν τόπο αὐτό καί ἰδίως τίς νέες μανάδες τοῦ Χωριοῦ πού ὡς ἄλλες ἡρωΐδες κρατοῦνε Θερμοπύλες κόντρα στό ρεῦμα τῆς “πολιτισμένης εἰδωλολατρίας” τῶν καιρῶν μας καί τούς νέους πατεράδες πού μέ τό αἷμα καί τόν τίμιο ἱδρῶτα τους πλουτίζουν τή φύτρα τοῦ Γένους.