εκ της ιστοσελίδος www.Romfea.gr

katsabrokos-30Ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ ἐπετελέσθη ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων ἐν τῇ μεγαλονύμῳ κωμοπόλει τοῦ Παλαιοχωρίου Χαλκιδικῆς.

Ἀφ' ἑσπέρας ἐγένετο, κατά τό τοπικόν ἔθος, ἡ κάθοδος τῆς ἱερᾶς περιπύστου καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, ἐκ τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ταξιάρχου εἰς τόν κεντρικόν ναόν τῶν Ἀρχαγγέλων.

Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισεν ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Κυριάρχου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ὅστις ηὐλόγησεν τήν ἀρτοκλασίαν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον.

katsabrokos-31Ἀκολούθως ἐγένετο μικρά διακοπή καί παρετέθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πλουσιοπάροχος δεξίωσις, μεθ' ἥν ἤρχισεν ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως καί τῶν Χαιρετιστηρίων Οἴκων τῶν Ἀρχαγγέλων.

Τήν πρωΐαν, ὄρθρου βαθέος, ἤρχισεν ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πανυγηρική Θεία Λειτουργία, εἰς ἥν προηξῆρχεν ὁ προσκληθείς ἐκ τοῦ Κυριάρχου Μητροπολίτου, Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ βασιλικοῦ καί πατριαρχικοῦ σταυροπηγίου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν, λίαν ἐμπνευσμένως καί γλαφυρῶς, ὁ ἱεροκήρυξ καί Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, ὁ καί κατ' ἀνάθεσιν προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

katsabrokos-01Τήν αὐτήν ἡμέραν περί ὥραν 4ην μ.μ. ἐψάλη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἐγένετο μεγαλειώδης λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος ἀνά τήν γραφικήν αὐτήν κωμόπολιν, καταλήξασα εἰς τόν παλαιόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ταξιάρχου, ἔνθα ἐγένετο ἀρτοκλασία καί ἀπόλυσις τοῦ Ἑσπερινοῦ.