ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 2021

Ἀριθμ. Πρωτ. 200

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

* * *

1-212

         Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

         Εἰσερχόμεθα, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία γνωρίζει τούς λαβυρίνθους τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί τόν μίτον τῆς Ἀριάδνης, τήν ὁδόν τῆς ἐξόδου ἀπό αὐτούς — τήν ταπείνωσιν, τήν μετάνοιαν, τήν δύναμιν τῆς προσευχῆς καί τῶν κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν παθοκτόνον νηστείαν, τήν ὑπομονήν, τήν ὑπακοήν εἰς τόν κανόνα τῆς εὐσεβείας —, μᾶς καλεῖ καί ἐφέτος εἰς μίαν ἔνθεον πορείαν, μέτρον τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σταυρός καί ὁρίζων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.

         Ἡ προσκύνησις τοῦ Σταυροῦ, μεσούσης τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀποκαλύπτει τό νόημα τῆς ὅλης περιόδου. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἠχεῖ καί συγκλονίζει: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ... ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καί ἀκολουθήτω μοι». (Λουκ. θ’, 23). Καλούμεθα νά αἴρωμεν τόν ἰδικόν μας σταυρόν, ἀκολουθοῦντες τόν Κύριον καί ἀτενίζοντες τόν ζωηφόρον Σταυρόν Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ σώζων καί ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ ἡμετέρου σταυροῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς μας», ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου», καί συγχρόνως ἡ ὑπόσχεσις ὅτι τό κακόν, εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Προσβλέποντες πρός τόν Χριστόν καί, ὑπό τήν σκέπην Αὐτοῦ ὡς τοῦ ἀγωνοθέτου, τοῦ εὐλογοῦντος καί κρατύνοντος τήν ἡμετέραν προσπάθειαν, ἀγωνιζόμεθα τόν καλόν ἀγῶνα, «ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι» (Β´ Κορ. δ´, 8-9). Αὐτή εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία καί κατά τήν σταυροαναστάσιμον αὐτήν περίοδον. Πορευόμεθα πρός τήν Ἀνάστασιν διά τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου «ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Διαβάστε περισσότερα: ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 2021

ΤΟ ΓΟΜΑΤΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ...

     gomatiΤήν Τρίτη 9η Μαρτίου ἐ.ἒ. ἡ Ἐνορία τοῦ Γοματίου γιόρτασε μέ κατάνυξη καί ἁγιορείτικη τάξη τή μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πού ὑπέστησαν φρικτό μαρτύριο στή λίμνη τῆς πόλεως τῆς Σεβαστείας, στά μέρη τῆς Καππαδοκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ Πανήγυρις ἒλαβε χώρα στόν μεγαλοπρεπῆ σταυροειδῆ τρουλαῖο βυζαντινό ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πού ἀνήγειρε πρό 30ετίας περίπου μέ πολλή προσοχή, κόπους καί μεράκι ὁ Ἐφημέριός του Ἁγιορείτης Παν. Ἀρχιμ. π. Ἀναστάσιος Τοπούζης, βοηθούμενος ἀπό τούς ἐνορίτες του καί ὂχι μόνο, μετά τήν καταστροφική πυρκαγιά πού ὑπέστη ὁ παλαιός Ναός τῆς Παναγίας, τόν ὁποῖο ἡ Ἐνορία ἀπεκατέστησε καί σήμερα βρίσκεται περιποιημένος δίπλα στόν κυρίως Ναό.

    Ἀνήμερα στή γιορτή, τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τούς Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖο Χατζόγλου καί π. Ἀναστάσιο Τοπούζη τόν ἀεικίνητο καί τιμώμενο ἀπό ὃλους ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ, τόν Αἰδ. Πρωτ. π. Μακάριο Ζωνάρα καί τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα.

Διαβάστε περισσότερα: ΤΟ ΓΟΜΑΤΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ...

ΣΤΟ ΑΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ “ΑΛΛΟΥ” ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ...

      δουμπιαΤήν Κυριακή 7 Μαρτίου τ.ἔ, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα. Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος Οἰκ. π. Σταῦρος Τράκας, ὁ Ἀντιδήμαρχος Πολυγύρου κ. Χρῆστος Κομπόγιαννος καί ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος κ. Ἀστέριος Πιτσιώρλας.

      Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τή λεγομένη εὐαγγελική περικοπή τῆς Κρίσεως (Ματθ. κε΄ 31-46), πού ἀναγινώσκεται κατ’ αὐτήν τήν ἡμέρα στούς Ἱερούς μας Ναούς, τονίζοντας ὅτι σκοπός της εἶναι νά θέση ἕναν φραγμό στίς ἁμαρτωλές ἀπαιτήσεις καί ὀρέξεις μας καί νά πλουτίση τό ψυχικό μας διαμέρισμα μέ ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο, τόν “ἄλλο” δηλαδή. Διευκρίνισε ὅτι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ ἐπέκεινα τοῦ τάφου ζωή εἶναι ὁ ἀντίλαλος τῆς παρούσης ζωῆς μας, καθότι κόλαση κατά τόν Ντοστογιέφσκυ εἶναι τό νά μην ἀγαπᾶ κανείς, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὅτι ὁ δρόμος γιά τόν Παράδεισο, γιά τόν οὐρανό δηλαδή, περνᾶ πάντα ἀπό τή γῆ, ἀπό τό κατώφλι τοῦ πεινασμένου, τοῦ πονεμένου, τοῦ ἄρρωστου καί φυλακισμένου ἀδελφοῦ μας!

Διαβάστε περισσότερα: ΣΤΟ ΑΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ “ΑΛΛΟΥ” ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ...

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ...

2021-03-01-DSC 0392Τήν Κυριακή 28η Φεβρουαρίου τ.ἒ., πού στίς Ἐκκλησίες μας διαβάζεται τό φιλολογικοθεολογικό ἀριστούργημα τῆς Παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα ἐπεσκέφθη τό ὀρεινότερο Χωριό τῆς Χαλκιδικῆς, τήν ὂμορφη Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βαρβάρας. Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθη ὁ καλός καί ἐργατικός Ἐφημέριος Αἰδ. Οἰκ. π. Σίμων Καρναβᾶς, ἀπό τίς πρῶτες χειροτονίες τοῦ Ἐπισκόπου μας, γιά τήν ὁποία μπορεῖ νά εἶναι ὑπερήφανος! Οἱ κάτοικοι τῆς Κωμοπόλεως ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας καί προσῆλθαν περιβάλλοντες τήν Εὐχαριστιακή Σύναξη

Διαβάστε περισσότερα: Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ...

           DSC 0552 Στίς 26 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου τοῦ Φαρμακοῦ, μάρτυρος τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καί σχετιζομένου μέ τήν Ἁγία ἒνδοξο Μάρτυρα καί Ἰσαπόστολο Φωτεινή τή Σαμαρείτιδα, τῆς ὁποίας ἡ ὁμολογία πίστεως στόν Χριστό καθώρισε οὐσιαστικά καί τήν ἒκβαση τῆς δικῆς του συναντήσεως μέ τόν Κύριό μας. Εἶναι ἀληθές ὃτι ἐλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά τό βίο τοῦ Ἁγίου Θεοκλήτου, μά σειρά ἰδίως κληρικῶν στήν Ὀρθοδοξία φέρουν τό ὂνομά Του, τό ὁποῖο καταγλάϊσε μέ τό τίμιο αἷμα του.

            Τήν ἡμέρα αὐτή ἂγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ὁ ὁποῖος ἀπό Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος ἐκοσμήθη μέ τό ὂνομα τοῦ σήμερα ἑορτάζοντος Ἁγίου ἀπό τόν Γέροντά του, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό ΘΕΟΚΛΗΤΟ τόν Φιλιππαῖο, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακά στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν τό 1995, ἀφοῦ διεποίμανε ἀγλαόκαρπα καί θεοτίμητα τή Μητρόπολή του ἐπί 30 χρόνια (1965-1995) καί ἒμεινε στή μνήμη τῶν Ἀρκάδων ὡς ὁ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ὁ ἀριστοκράτης καί καλός!

            Ἒτσι φέτος λόγῳ κορωναϊοῦ ὁ Ποιμενάρχης μας μέ τή συνοδεία του ἐθεώρησε καλό νά τιμήση τόν προστάτη του Ἃγιο στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης στήν Ἀρναία, πού ἐντάσσεται στό ὃλο μεγαλοπρεπές Μέγαρο τῆς Μητροπόλεως καί τό ὁποῖο ἀνήγειρε ὁ ἀοίδιμος προκάτοχός του κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, κατόπιν γενναίας ἐπιχορηγήσεως τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Χρήστου Πάχτα, βλαστοῦ τῆς Ἀρναίας.

Διαβάστε περισσότερα: Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ...

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ: “Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ! ΤΟ ΠΑΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!” (π. Π. Εὐδοκίμωφ)

2021-02-21-DSC_0035Τήν Κυριακή 21η Φεβρουαρίου τ.ἒ., πού στήν Ἐκκλησία ἀρχίζει ἡ Λειτουργική χρῆσις τοῦ Τριωδίου ὡς προμήνυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σανῶν, στήν ὁποία Ἱερουργεῖ ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Κωνσταντινίδης, πού ἡ ἀνιδιοτελής συνεισφορά του στή λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ μας Παντοπωλείου εἶναι μεγάλη καί ὑποδειγματική.

Διαβάστε περισσότερα: ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ: “Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ! ΤΟ ΠΑΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!” (π. Π....

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 2021

αετοσ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ   ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

___________

   
 

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 19 Φεβρουαρίου 2021

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

αγιος θεοκλητος  μικρο       Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης Πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ καί τῶν μέτρων πού ἒλαβε ἡ Πολιτεία γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς του, δέν θά ἑορτάσῃ ἐπισήμως φέτος τά ὀνομαστήριά του, τήν 26η Φεβρουαρίου τ. ἔ. ἐπί τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, καί ἐπίσης δέν θά δεχθῆ πρός τοῦτο ἑόρτιες εὐχές καί ἐπισκέψεις.

       Τόν Προστάτη του Ἃγιο ὁ Ἐπίσκοπός μας θά τιμήση στό Μητροπολιτικό Παρεκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης στό Μητροπολιτικό Μέγαρο Ἀρναίας μέ τόν Ἑσπερινό τῆς Παραμονῆς καί ἀνήμερα μέ τήν τέλεση τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 2021

Τρόφιμα γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο καί Ἐμβολιασμός στό Γηροκομεῖο μας!

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει μέ πολλή χαρά δύο τινά:despotis-panaoda-012

Α) Τό Κοινωνικό μας Παντοπωλεῖο παρέλαβε σήμερα μεγάλη ποσότητα τροφίμων προερχόμενη ἀπό τήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία τῆς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου καί τοῦ ἁγίου Ἡγουμένου της Γέροντος ΕΦΡΑΙΜ. Καί συγκεκριμένα ὑπεδέχθη:

Διαβάστε περισσότερα: Τρόφιμα γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο καί Ἐμβολιασμός στό Γηροκομεῖο μας!

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ...

            DSC 1330Τήν Τετάρτη, 10η Φεβρουαρίου 2021, ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἡ Γαλάτιστα ἐτίμησε λαμπρότατα τόν θαυματουργό Προστάτη της στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κωμοπόλεως. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, πλαισιούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα, Γενικό Ἀρχιερατικό μας Ἐπίτροπο καί τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα. Τή συνοδεία τοῦ Ἐπισκόπου μας ὑπεδέχθησαν ὁ Πρωτ. π. Ἀστέριος Καραμπατάκης τέως Σχολικός Σύμβουλος καί Φιλόλογος καί οἱ Ἐφημέριοι τῆς Γαλατίστης Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιος Σκονδράνης Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Γ΄Ἀρχ. Περιφερείας τῆς Μητροπόλεώς μας καί Ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί π. Ἀργύριος Καραμόσχος Ἐκπαιδευτικός καί Ἐφημέριος τῆς Παναγίας Γαλατίστης.

            Ὁ Ἃγιος Γέρων Χαραλάμπης τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἀπό τόν Λαό μας ὡς Μέγας Θαυματουργός Ἃγιος πού πλειστάκις ἐθεράπευσε λοιμικές πανδημικές νόσους στόν ὀρθόδοξο Ἑλλαδικό χῶρο. Γιά τοῦτο καί τοῦ ἀπεδόθη καί φέτος μεγάλος σεβασμός μέ τήν ὁλοπρόθυμη παρουσία τῶν Γαλατσιάνων στήν Ἐκκλησία τους. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ἦταν ὁ Ἀντιδήμαρχος Πολυγύρου κ. Ἰωάννης Σιμώνης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἐμμανουήλ Σειρᾶς, οἱ Δημοτικές Σύμβουλοι κες Μαρία Ἀβέρη, Πρόεδρος Δημοτικῆς Ἐπιχειρήσεως Δήμου Πολυγύρου καί Μαρία Γκογκούση Πρόεδρος Πολιτιστικοῦ Λαογραφικοῦ Συλλόγου Γαλατίστης Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ...

ΠΟΙΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΧΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ; ΕΑΝ, ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙΣ, ΤΑ ΕΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΤΙ ΚΑΥΧΑΣΑΙ, ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΑΒΕΣ ΤΙΠΟΤΕ; (ΘΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ)

 

            DSC 0815ιΤήν Κυριακή 7η Φεβρουαρίου τ.ἒ., (ιστ΄ Ματθ.), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί τούς Διακόνους π. Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τήν ἱστορική Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου, στήν ὁποία ἐργάσθηκε ἐπί πενήντα ἒτη ὁ ἀείμνηστος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Κορκόντζιλας, ἐκλεκτός Παιδαγωγός, Θεολόγος καί Νομικός. Παρά τά μέτρα πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ οἱ Ζαγκλιβερινοί προσέτρεξαν στή Θεία Λειτουργία μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἐκλεκτό Ἐφημέριό τους Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωάννη Κωνσταντίνου, ἐξαίρετο οἰκογενειάρχη, γαμβρό τοῦ ἀειμνήστου πατρός Παναγιώτου καί ἀπόφοιτο τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος καί συνεχίζει τό πλούσιο ἒργο τοῦ πενθεροῦ του. Ἐπικεφαλῆς τοῦ Λαοῦ ὁ φιλόχριστος Δήμαρχος Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης Ταχματζίδης, Ἰατρός, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Νικόλαος Κοπαρανίδης καί ὁ τέως Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κεμαλμᾶς.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΟΙΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΧΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ; ΕΑΝ, ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙΣ, ΤΑ ΕΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΤΙ...

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ’21

αετοσ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ   ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

___________

   
 

Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 4 Φεβρουαρίου 2021

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἀνακοινώνει μέ πολλή χαρά ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας χθές Τρίτη, 3-2-2021, παρουσίασε στήν Αἴθουσα τῆς Ἱεραρχίας, πού ἑδράζεται στό Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἀθήνα, τό Μετάλλιο πού ἐφιλοτέχνησε ὁ Χρυσοχοϊκός Οἶκος «Μιχαλάς», γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, δηλαδή τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

    agia akilina Ἡ Τελετή πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐθύνη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, στό πλαίσιο τῶν Συνοδικῶν καί Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 χρόνων ἀπό τό ’21. Τήν Ἐκδήλωση χαιρέτησε ἡ Α. Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε καί τά ἑξῆς: «...Τό Μετάλλιο αὐτό, τό ὁποῖο μέ ἀπαράμιλλη μαεστρία φιλοτέχνησε γιά τήν Ἐκκλησία μας ὁ Χρυσοχοϊκός Οἶκος “Μιχαλάς”, θά ἀπονέμεται σέ πρόσωπα καί φορεῖς, ὡς συμβολικό ἀντίδωρο γιά τήν προσφορά τους στό Ἔθνος. Σέ ἐκείνους, δηλαδή, πού ἐκπροσωποῦν ἐπάξια ἀνάμεσά μας τή συνέχεια τῆς ἀνιδιοτέλειας καί τῆς ἀξιοσύνης πού ἐμφύσησε ὁ Τριαδικός Θεός στούς Κτήτορες καί Πατέρες τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους.

Διαβάστε περισσότερα: ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ’21

Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΨΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ...

           BK 301 Τήν Κυριακή 31η Ἰανουαρίου τ.ἒ., ΙΕ΄ Λουκᾶ, τή λεγομένη Κυριακή τοῦ Ζακχαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί τούς Διακόνους του π.Θεόκλητο Παρδάλη καί π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Παναγίας Γαλατίστης, ὃπου ἐφημερεύει ὁ Ἐκπαιδευτικός καί ἐκλεκτός κληρικός Αἰδ. Οἰκ. π. Ἀργύριος Καραμόσχος. Οἱ Γαλατσιάνοι προσῆλθαν νά λειτουργηθοῦν, τηρῶντας εὐλαβικά ὃλες τίς προφυλάξεις γιά τόν κορωναϊό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τῆς Κωμοπόλεως κ. Ἐμμανουήλ Σειρᾶ καί τόν Τοπικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γούσιο.

            Στό ἐκκλησίασμα ἀπηύθυνε λόγο ἀγαθό ὀ Σεβασμιώτατος, ἀναφερόμενος φυσικά στήν πείνα καί τήν δίψα πού κατέτρωγε τά σωθηκά τοῦ μικρόσωμου φοροεισπράκτορα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης Ζακχαίου, πού ἐκμεταλλευόταν ἂγρια τόν κόπο τῶν συμπολιτῶν του τῆς Ἰεριχοῦς. Εἶχε ὃμως ἓναν πόθο: «...ἐζήτει ἰδεῖν τόν Ἰησοῦ τίς ἐστι...» (Λουκ. ιθ΄ 3), γύρευε νά ἀποκτήση τήν ἐμπειρία τοῦ Χριστοῦ προσωπικά καί νά ἀναζητήση τό δυσθεώρητο βάθος τῆς θεανδρικῆς Του παρουσίας. Καί τό πέτυχε, ἀφοῦ χρειάσθηκε νά θυσιάση κάτι βαρύ γιά νά Τόν βρῆ...

Διαβάστε περισσότερα: Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΨΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ...

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΡΝΑΙΑΣ...

 DSC09745Σύμφωνα μέ τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας καί ὃπως ἀνακοινώθηκε ἐγκαίρως ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη, τό Σάββατο 30η Ἰανουαρίου τ.ἒ., γιορτάσθηκε μέ τή δέουσα μεγαλοπρέπεια ἡ γιορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων καί Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἡ ἡμέρα αὐτή ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰωάννου Ἐπισκόπου Εὐχαΐτων τοῦ Μαυρόποδος εἶναι ἀφιερωμένη στήν κοινή μνήμη τῶν Τριῶν ὡς ἂνω Μεγάλων Διδασκάλων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡμέρα κατά τήν ὁποία τό νεοσυσταθέν Ἑλληνικό Κράτος μετά τήν Παλιγγενεσία τοῦ ΄21 ἐθεώρησε καλό νά τιμᾶ τά γράμματα, τήν Παιδεία καί τούς Μεγάλους διαχρονικά διδάχους τῆς Ρωμηοσύνης. Τό ἒπραξε δέ τοῦτο μέ μεγάλη σοφία τό Γένος μας γιά νά τονίση ἐμφαντικά τό σφιχταγκάλιασμα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς σκέψης καί σοφίας μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Ναζωραίου, τήν ἀδιαίρετη φύση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, τή διαποτισμένη μέ τό μέτρο καί τό κάλλος τῆς Παλλάδας καί μέ τό μύρο τῆς ἀγάπης τῆς Ὀρθοδοξίας!
Διαβάστε περισσότερα: Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΡΝΑΙΑΣ...

ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

123 Εγκύκλιον Σημείωμα page-0001

Διαβάστε περισσότερα: ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Σελίδα 4 από 86